H3nshin

Eruption

H3nshin
Sakuranbo wa koko
Umi de no tori no yo
Na mono
Hikari no shinzo

Risuku nashi
Shisoka nichi toshite
ore wa kono
tsukare

Ai no funka ERUPTION
ore ga shitsu te iru
baai nomi

anata...

Sakuranbo wa koko
Umi de no tori no yo
Na mono
Hikari no shinzo
Risuku nashii

Shisoka nichi toshite
ore wa kono tsukare

Ai no funka ERUPTION!

Ore ga shitsu te iru
baai nomi ...anata
Shisoka nichi toshite
ore wa kono tsukare

Ai no funka ERUPTION
ore ga shitsu te iru
baai nomi

Anataaaaa... Ah