Hanan Ben Ari

Hachayim Shelanu Tutim

Hanan Ben Ari
ein lanu zchut bichlal lehitlonen
hakol tfu chamsa
uvaruch hashem ki
hachayim shelanu tutim

sha’ot shel tor bado’ar
kasheh ligmor po to’ar
vehamatzav bano’ar
kashah lashir kmo zohar

lehit’orer baboker
llehikanes lekosher
hadelek shuv beyoker
vehamoza? hi be’otzer

shchitut bechol shvu’ayim
pigu’a kol yomoayim
ha’arnona bashamayim
vehatest beyerushalayim

ksheba’al habayit noshe
vegam haboss nuksheh
az hafachti lemorsheh
lo hakol ferrero rocher

aval ein lanu zchut bichlal lehitlonen
hakol tfu chamsa
uvaruch hashem ki
hachayim shelanu tutim

hayeled kam balayla
veha’isha lo dai la
kona kol ma sheba la
kashah lish’of lema’ala
kashah lisgor t’chodesh
kashahlidvok bakodesh
chayim shlemim bli shoresh
ein arak veyesh yovesh

hasolela ozelet
vehatikra nozelet
hamedina gozelet
vehamemshala? pozelet
shotef plus shishim
ha’omes bakvishim
kasha im hamisim
vechulanu adishim

ein lanu zchut bichlal lehitlonen
hakol tfu chamsa
uvaruch hashem ki
hachayim shelanu tutim

tov patachnu po jora
kitarnu maspik
kafinu tova
achshav nachzor achora, el habasis
zman lomar toda
toda al haru’ach
she’en li zman lanu’ach
tada al hashabbat
al shney banim uvat
toda al kol hayofi
al hazchut lir’ot et messi
al hatikun al hamahut
toda al hayaldut
toda al kol ma shebara’ata

ein lanu zchut bichlal lehitlonen
hakol tfu chamsa
uvaruch hashem ki
hachayim shelanu tutim