Harel Skaat

Od Yair Alay

Harel Skaat
Kvar shamati ve raiti
Et hakol mizman nisiti
Lehitragel hayom ratziti
Aval hakol haya leshav
Et hamahar shekvar bapetah
Od lo ikarti ah hanetzah
Ikah oto ve az lavetah
le-etmol idme o shehayom haze

Od yair alai
Od ikra elai
Od ikah bishtei yadav
El makom hadash sheod lo haya
shelo bati ad elav
Sham ihie li tov
Ze vadai karov
Gam im lo roim ahshav

Rak la-adama esh koah
leatzmiah ve lishkoah
Ani kol kah rotze livroah
Aval lo mamash barur lean
El makom rahok shel ilu
Bli kimat ve bli keilu
Sham ulai oti yatzilu
Ve ere lerega eih hayom haze

Od yair alai
Od ikra elai
Od ikah bishtei yadav
El makom hadash sheod lo haya
Shelo bati ad elav
Sham ihie li tov
Ze vadai karov
Gam im lo roim ahshav
Od yair alai
Od ikra elai
Od ikah oti elav

Od yair alai
Od ikra elai
Od ikah bishtei yadav
El makom hadash sheod lo haya
Shelo bati ad elav
Sham ihie li tov
Ze vadai karov
Gam im lo roim ahshav
Od yair alai
Od ikra elai
Od ikah oti elav

Kvar shamati ve raiti
Et hakol mizman nisiti
Lehitragel hayom ratziti
Aval hakol haya leshav