Tái Sinh

Unlimited

  • Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
Ti&#7871ng thét &#273&#7841i ngàn canh r&#7915ng hoang kêu c&#7913u
Ngàn cây xanh c&#7913 ngã xu&#7889ng
Ai nói h&#7871t &#273&#7899n &#273au
Mong &#273&#432&#7907c th&#7845y r&#7915ng xanh th&#7855m
N&#417i b&#7847y chim trú bây gi&#7901 là n&#417i &#273âu...
N&#417i r&#7915ng kia, cây ch&#7871t, khô héo
Tái sinh.