LAILAH YAM TICHONI

Uri Fineman

  • Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
Lailah
ahavati lo dai lah
natati kol chayay lah
lechof yam tichoni
yam tichoni

Lailah
zocheret eich chabaknu/ahavnu
zocheret eich nashaknu
belailah almoni

Kshe'at tzocheket ein kamoni me'ushar
kemo shoshan adom ahavati tiv'ar
kshe'at sholachat bi einaich hachamot
kemei nahar hen bi zormot
(x2)

Lailah
kochav boded tzone'ach
ani margish bote'ach
kshe'at kan leyadi
kan leyadi

Lailah
zocheret eich chabaknu/ahavnu
zocheret eich nashaknu
belailah almoni

Kshe'at tzocheket...