TIPAH NESHAMAH

Uri Fineman

  • Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
Tnu tipah neshamah
hashku midbar, hifrichu et ha'adamah
nagnu akord acher uletamid
veshiru lehoveh, galu et ha'atid.

Hashamaim mitkadrim aleinu
zeh sipur mukar
heharim sogrim mulenu
ufit'om gam kar
ulai zeh kar mashber
sheyachalof maher
hagesher tzar me'od
ach od niten litz'od

Az tnu tipah neshamah...

Tnu tipah neshamah
lachaverim velashirim al habamah
zo lo bushah gam ken me'at livkot
hatov yavo basof
k'dai od lechakot.

Yesh po shemesh adirah zorachat
lo tzarich nion
anashim tovim levad o yachad
lo rak be'ason
names et hak'shichut
venegaleh rachut
nit'pos me'at shalvah
nashuv la'ahavah

Az tnu tipah neshamah...