CHADARIM SHEBALEV

Yoav Yitzchak

  • Aumentar Fonte
  • Diminuir Fonte
Chashavti al shir shebo uchal
Lomar lach ad kama li chaval
Mila bemila sheklum lo eshkach
Hayu li yamim tovim itach
Sha'ot she'af pa'am lo eshkach
Rega verega ad she'azavt

Ki otach mikol ne'urai
Itach shuv alumai
Ve'otach ke'eshet chayai
Itach gam yeladai

Yesh chadarim rekim etzli balev
Shamarti rak lach bimchir ke'ev
Shetachzeri elai ani od ohev
Yesh....

Ve'efo limtzo otach achsahv
Shetike'i et hamichtav
Vetachzeri elai ani od ohev
Sha'alti et kol hachaverim
Lishmo'a im yamayich me'usharim
Ko'eset, ohevet, o ne'elevet

Ki otach..

Yesh....